(12 ก.ค. 61) ภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศรัสเซีย (The Geopolitics of Russia), สุกิจ ทรัพย์เอนกสันติ, VOTОценок: 121 | Просмотров: 3806
ดาวน์โหลดไฟล์ mp3 ได้จาก file/b141m6ing5ylm2q/%252812_%25E0%25B8%2581.%25E0%25B8%%2529_%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2590%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25AA%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%258B%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2%252C_%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2588%file
ดาวน์โหลดไฟล์วีดีโอต้นฉบับได้จาก file/3y10arg45r52wxo/%252812_%25E0%25B8%2581.%25E0%25B8%%2529_%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2590%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25AA%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%258B%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2%252C_%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2588%file
หัวข้อ: ภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศรัสเซีย (The Geopolitics of Russia)
รายการ: World Events Thursday (โลก วันพฤหัส), 12 ก.ค. 2561
วิทยากร: สุกิจ ทรัพย์เอนกสันติ
สถานีเสียงประชาชนไทย, Voice of Thailand (VOT), ชิคาโก สหรัฐอเมริกา
LINE ID คือ "voiceofthailand"
Group chat ชื่อ "Voice of Thailand" (ช่องนี้เปิดกว้างให้ผู้ฟัง VOT เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น)